Arsenal đã phạm sai lầm ngay từ bước chuẩn bị?

Arsenal đã phạm sai lầm ngay từ bước chuẩn bị?