Bán hàng đa cấp thu nhập trung bình 3,8 triệu đồng một năm