Chiều cao của Messi là bao nhiêu? Thông tin tiểu sử về Messi

Chiều cao của Messi là bao nhiêu? Thông tin tiểu sử về Messi