2 đối tượng bị người dân đánh tới tấp tại hiện trường