Ngập gây ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của các phương tiện