Khuôn mặt đau khổ trước nỗi đau mất con của chị Lợi