on 24th Th4

Với hiềm khích không được giải quyết, để muốn trả thù các đối tượng đã âm mưu lên kế...