Kể từ ngày xảy ra sự việc ngôi nhà của ông Hùng không hề mở cửa