dongla on 24th Apr

Với hiềm khích không được giải quyết, để muốn trả thù các đối tượng đã âm mưu lên kế...