Tiến vốn là người cần cù, yêu vợ nhưng cục tính, hay ghen bóng, ghen gió. Dẫn đến câu chuyện đau lòng.